Offert

Integritetspolicy

1. Behandling av personuppgifter

Axema värnar personlig integritet och skyddar personuppgifter på bästa sätt. Axema behandlar personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.

Axemas integritetspolicy gäller vid företagets tillhandahållande av produkter och tjänster i anslutning till köp, supportärenden och annan kontakt där personuppgifter behandlas inom ramen för Axemas verksamhet.

2. Personuppgiftsansvarig

Axema Access Control AB (Org. Nr. 556446–1472) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

3. När behandlas personuppgifter?

Axema samlar in och behandlar personuppgifter:

 • I kund- och leverantörsrelationer
 • Vid anmälan till någon av Axemas tjänster, nyhetsbrev m.m.
 • Vid kontakt i support- och produktinformationsärenden
 • Vid produktregistrering
 • Vid besök på Axemas hemsida
 • Vid anmälan för deltagande i kurser, event och seminarier
 • För att fullgöra rättsliga förpliktelser.

4. Registrerade uppgifter

Kontaktuppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt annan information Axema mottar vid kontakt.

Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur registreras och behandlas där så krävs.

Vid kontakt med representanter för ett företag, en bostadsrättsförening eller annan organisation, registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

5. Ändamål med behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för; att hålla kunder och andra intressenter informerade gällande produktnyheter, för administration, utveckling och leverans av våra varor och tjänster samt för att tillhandahålla support för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt avtal.

Axema behandlar data för att utveckla och förbättra produkter, tjänster och processer och för att kunna marknadsföra produkter och tjänster direkt till personer i sin yrkesroll eller som slutanvändare.

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, exempelvis för faktureringsunderlag som faller inom bokföringslagen.

6. Utlämnande av personuppgifter

Axema delar inte personuppgifter med tredje part, utom i fall med noggrant utvalda samarbetspartners för att fullgöra åtaganden.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt enligt lag.

7. Hur länge sparas uppgifter?

Axema sparar personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra åtaganden eller så länge det krävs av lagar och förordningar.

8. Säkerhet och skydd av personuppgifter

Axema vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

9. Rättigheter

Personuppgiftsägare har rätt att få veta vilka personuppgifter Axema har lagrade och varför. Personuppgiftsägare har rätt att få ut personuppgifter, få dem rättade eller raderade.

Rättigheterna innebär:

 • Efterfrågan av kostnadsfritt registerutdrag på dina personuppgifter en gång per år. Begäran ska göras skriftligen till Axema och undertecknas av dig, som vi därefter skickar till din folkbokföringsadress.
 • Begäran om rättelse av personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller överflödiga.
 • Begäran om radering av personuppgifter då personuppgiftsägaren så önskar. Vid lagkrav kan Axema vara förhindrade att radera uppgifter.
 • Invända mot personuppgiftsbehandlingen
 • Att lämna klagomål om personuppgiftsägare anser att personuppgiftsbehandling är i strid med gällande dataskyddsreglering. Klagomål kan även lämnas till Datainspektionen.

10. Ändring av integritetspolicy

Axema förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin integritetspolicy. Med rimligt varsel informeras om ändringar i policyn.

11. Kontakt

Vid frågor gällande Axemas behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@axema.se.

Skriftlig begäran om registerutdrag skickas till:
Axema Access Control AB
Box 90215
120 23 Stockholm

Din varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!